بازدید اعضای انجمن حقوق بین الملل ایران از صندوق کودکان ملل متحد( یونیسف)

دیدار اعضای انجمن حقوق بین الملل ایران با آقای محمد المنیر صفی الدین،نماینده صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف ) در ایران

در این دیدار اعضای انجمن با اهداف و عملکرد یونیسف در ایران آشنا شدند.

جلسه توجیهی برای اعضای انجمن حقوق بین الملل ایران

آقای محمد مقدم، معاون مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در راستای برنامه “سازمان ملل در خدمت شما”، برای گروه ۲۴ نفره از اعضای انجمن حقوق بین الملل ایران روز پنج شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۳،  در محل کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، درباره تاریخچه سازمان ملل و ارکان اصلی آن، آرمان های…